jak założyć stowarzyszenie

Nie czekaj, działaj! – Jak założyć stowarzyszenie?

Przychodzi taki moment w naszym życiu, że chcemy coś zmienić i uczynić swoje środowisko lepszym. Najlepszym rozwiązaniem by pomóc innym jest założenie stowarzyszenia pozarządowego. Stowarzyszenie zwykłe, czy inna organizacja non profit, to jedna z form ugrupowań, które może założyć każdy pełnoletni, niepozbawiony praw obywatel Polski. Taka forma pracy na rzecz społeczeństwa to świetna okazja do realnej zmiany czegoś w swoim otoczeniu – na lepsze.

Stowarzyszenie w oczach prawa

Wszelkie normy związane ze stowarzyszeniami i rejestracją stowarzyszenia regulują odpowiednie akty prawne. W Polsce takimi aktami są ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Prawo o Stowarzyszeniach) wraz z nowelizacją z dnia 20 maja 2016 roku. Akty te dokładnie określają, czym jest stowarzyszenie oraz jakie są zasady rejestracji tego typu organizacji.

Czym jest stowarzyszenie zwykłe?

Stowarzyszenie zwykłe to organizacja non profit, którą może założyć każdy korzystający z pełni praw, pełnoletni obywatel Polski. Mimo niefinansowego charakteru stowarzyszenia jej założyciele nadal mogą pobierać dobrowolne składki od ich członków, darowizny czy korzystać z innych form ofiarności społecznej. Jak każde ugrupowanie tak i stowarzyszenie zwykłe musi mieć swój cel np. Pomoc bezdomnym. Organizacja tego typu nie ma osobowości prawnej, w związku z czym rejestruje się ją w rejestrze stowarzyszeń zwykłych.  Jest to dość przydatna informacja, ponieważ takie stowarzyszenie może nie tylko pozywać i być pozywanym, ale również zaciągać zobowiązania finansowe na potrzeby organizacji.

Jak założyć stowarzyszenie zwykłe?

Aby założyć tego typu ugrupowanie wystarczą 3 osoby. Muszą to być oczywiście pełnoletni obywatele Polski, którzy korzystają z wszelkich praw publicznych. Muszą to być osoby prywatne, a nie organizacje ,czy spółki. Firmy nie mogą również wchodzić w skład stowarzyszenia zwykłego. Nie trzeba też rejestrować tego typu organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, jak wspomnieliśmy wcześniej, wystarczy zgłoszenie organizacji do rejestru stowarzyszeń zwykłych. Założyciele i członkowie decydują o nazwie, celu, oraz organizacji stowarzyszenia. Jak powinno przebiegać założenie ugrupowania? Otóż:

Założyciele (co najmniej 3 osoby) zwołują spotkanie/zebranie, następnie:

  • Decydują o założeniu stowarzyszenia zwykłego
  • Ustalają regulamin stowarzyszenia
  • Wybierają przedstawiciela zarządu stowarzyszenia
  • W trakcie należy spisać protokół ze spotkania
  • Podpisanie listy założycieli (wypełniają wszelkie dane, imię, nazwisko, pesel, datę, adres i podpis)

Przy ustalaniu regulaminu trzeba wziąć pod uwagę kilka istotnych rzeczy, które powinny w nim się znaleźć, a mianowicie: nazwa, cel, środki, które będą używane do jego osiągnięcia, zasady wyboru przedstawicieli zarządu oraz członkostwa (także jego utraty), zasady rozwiązania stowarzyszenia czy zasady zmiany regulaminu.  Ważne jest, by określić też w regulaminie kompetencje zarządu i członków. Tak przygotowany regulamin należy złożyć do urzędu wraz z wnioskiem o wpisanie do ewidencji stowarzyszeń, protokołem ze spotkania założycielskiego, listą założycieli i adresem siedziby. Po złożeniu wszelkich dokumentów następuje rejestracja stowarzyszenia.

Jak założyć stowarzyszenie, czym różni się ono od stowarzyszenia zwykłego?

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS różni się od stowarzyszenia zwykłego właśnie osobą prawną. Stowarzyszenie zwykłe jest pozbawione tej osoby prawnej, nie ma konieczności rejestrowania go w KRS, natomiast stowarzyszenia, o których teraz będziemy mówić, należy zgłosić w Krajowym Rejestrze Sądowym i mają klarownie określoną, osobę prawną. Jak założyć stowarzyszenie? Na początek potrzeba co najmniej 7 członków. Podobnie jak w przypadku stowarzyszenia zwykłego, wszystkie osoby muszą być pełnoletnie i korzystające z pełni praw obywatelskich. Osoby poniżej 16 roku życia mogą być członkami ugrupowania, ale wymagana jest zgoda opiekuna prawnego.  Przebieg spotkania założycielskiego jest taki sam jak w przypadku stowarzyszenia zwykłego. W przypadku tej organizacji jednak nie ustalamy regulaminu, ale statut. Statut stowarzyszenia to pisemnie potwierdzona informacja o zasadach jego działania. Na liście członków założycieli ze spotkania obowiązkowo musi poza imieniem i nazwiskiem znaleźć się numer pesel, adres zamieszkania oraz zameldowania, numer dowodu osobistego i następnie listę przygotowujemy w dwóch egzemplarzach, które należy złożyć do KRS. Podczas spotkania założycielskiego muszą też zostać podjęte teksty o następujących uchwałach: o powołaniu stowarzyszenia, o przyjęciu statutu, o wyborze zarządu oraz o wyborze komisji rewizyjnej. Po wykonaniu wszelkich czynności i spisaniu protokołu ze spotkania, aby nastąpiła rejestracja stowarzyszenia, wniosek wraz z listą, statutem i uchwałami składamy w KRS.

Organizacja non profit- fundacja a stowarzyszenie

Wróćmy do tego, czym ogólnie są stowarzyszenia, to ugrupowania założone w konkretnym celu, niezarobkowe, dobrowolne i trwałe. Mówiąc najprościej, są to po prostu organizacje non profit. Organizacja non profit jest więc stowarzyszeniem, którego podstawą jest praca społeczna jej członków. Samo stwierdzenie ,,non-profit” oznacza po prostu to, że jej członkowie nie pobierają żadnych korzyści materialnych ze swojej działalności. Jednak jak wspomniałyśmy wcześniej, organizacja taka dalej może pobierać darowizny, a nawet składki, chodzi tylko o to, aby były dobrowolne i były przekazywane na rzeczy związane z organizacją. Organizacją non profit może być również fundacja. Fundacja różni się od stowarzyszenia. Przede wszystkim stowarzyszenie najczęściej zakłada grupa znajomych, przyjaciół, rodzina, którą łączy wspólny cel lub zainteresowanie i na tej podstawie tworzą stowarzyszenie. Fundacja natomiast to organizacja pozarządowa, tworzona w konkretnym celu społecznym. Oznacza to, że musi być wyposażona w konkretny majątek, by móc ten cel osiągnąć.

Kwota musi być ustalona z góry przez fundatora przy zakładaniu fundacji i zawsze otrzymują osobowość prawną poprzez rejestrację w KRS. Stowarzyszenie ma niezarobkowy charakter, owszem również mogą przyjmować pieniądze z zewnątrz na zasadzie dobrowolnego finansowania, ale nie jest to niezbędne do osiągnięcia celu.

Autor: Anna Maria

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *